วันที่ 19 สิงหาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว

สนข.ลุยขอนแก่น ศึกษา-พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ภาคอีสาน

สนข.ลุยขอนแก่น ศึกษา-พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 4 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง”TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”พร้อมกล่าว
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ”ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข”ซึ่งเป็นการแนะนำและบอกเล่าภาพรวมของโครงการฯเพื่อระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศตามแนวคิดTOD (Transit oriented Development )ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเสนอแผนการพัฒนาโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานบริหารหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น นำเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางแนวโน้มพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเดินทางนายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที)จำกัด นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการพัฒนา และรศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้จัดการโครงการฯนำเสนอข้อมูลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าแผนพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่ายทั้งทางถนนทางราง ทางน้ำ และทางอากาศให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้าง รากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางรางครั้งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทาง และการขนส่งของประเทศ ทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ที่มีศักยภาพการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการชี้นำการพัฒนาเมืองชุมชน และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่าสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองโดยรอบแนว โครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และจุดเปลี่ยนการเดินทางที่มีศักยภาพของประเทศเพื่อเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมมีระยะเวลาศึกษา 18 เดือน โดยหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ก็จะดำเนินการจัดสัมมนาอีก 3 ครั้ง ในอีก 3 ภูมิภาคได้แก่ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา  นอกจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้ง นี้  แล้วทาง สนข. ยังจะได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการพื้นที่การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประกอบผลการศึกษา และการจัดทำแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์ขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ
นายชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่าเป็นการสมัมนาที่สื่อความสร้างการรับรู้ว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งระบบราง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม 20 ปี ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะระบบราง เมื่อลงทุนไปแล้ว การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น แต่อยากให้การลงทุนระบบราง ตอบโจทย์ความสุขของประชาชนได้ ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแนวคิดหนึ่งคือ การพัฒนาเมืองควบคู่กับระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบราง  TOD  ใช้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาเมืองอย่างมีระบบ.

172 total views, 1 views today

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *